Praktická škola dvouletá, č. oboru: 78-62-C/02

Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, případně žákům s více vadami, kteří nemohou být vzděláváni na jiném typu střední školy.  Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je při respektování individuálních zvláštností a schopností žáků zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností vedoucích k profesnímu uplatnění/jednoduché činnosti v oblasti služeb a výroby. Získané dovednosti a znalosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

 

Organizace vzdělávání

Vzdělávání v praktické škole dvouleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je vhodné organizovat výuku tak, aby byly respektovány psychické, fyzické a sociální možnosti žáků, jejich individuální zvláštnosti a schopnosti. Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky.

 

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání.

 

Uplatnění absolventa

Absolventi praktické školy dvouleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

 

Vzdělávání v Praktické škole dvouleté probíhá dle vzdělávacího programu:

„UČENÍM A PRACÍ K SAMOSTATNOSTI“