Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Zlínský kraj

Třída T. Bati 3792, Zlín 761 90

Hlavní činnost:

Vzdělávání, stravování, ubytování a výchova dětí a žáků podle vzdělávacích programů.

Základní účel:

Zajištění vzdělávání žáků ve škole zřízené dle §16 odst.9 školského zákona, péče o děti s nařízenou ústavní výchovou.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:
  • Dětský domov
  • Základní škola
  • Základní škola speciální
  • Praktická škola dvouletá
  • Školní družina
  • Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Smolina 16

766 01 Valašské Klobouky

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Smolina 16

766 01 Valašské Klobouky

4.3 Úřední hodiny

Každý pracovní den 8:00 – 12:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Ředitel: +420 577 008 760, +420 739 711 427

Zástupce ředitele: +420 577 008 771

Zástupce ředitele pro úsek DD/Sociální pracovnice: +420 577 008 765

4.5 Adresa internetové stránky

ddsmolina.cz

4.6 Adresa podatelny

Smolina 16

766 01 Valašské Klobouky

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

epodatelna.ddsmolina@seznam.cz

Další informace jsou na stránce kontakty.

4.8 Datová schránka

jhzx7sj

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1139661/0100 KB

6. IČO

61716634

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vnitřní řád DD

Školní řád

Ostatní dokumenty

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro daný rok je zveřejněný na webových stránkách školy (záložka O nás – Dokumenty – Rozpočet).

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat:
Podání písemně na adresu sídla organizace:
  • Poštou: Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky
  • Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

10.2 Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři nebo pomocí datové schránky. 

10.3 Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a ve sborovně školy.

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
11.2 Vydané právní předpisy

Nebyly vydány žádné právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

V současné době nejsou Dětskému domovu, Základní škole a Praktické škole, Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Dětskému domovu, Základní škole a Praktické škole, Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy