Učební obor: Praktická škola dvouletá
Kód oboru:78-62-C/02
Doba studia:2 roky – denní studium
Ukončení:Závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce
Poskytované vzdělání:Střední vzdělání

Charakteristika oboru

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení (případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením), kteří ukončili povinnou školní docházku.

Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění.

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích či k pokračování v dalším vzdělávání.

Vzdělávání v Praktické škole dvouleté probíhá dle vzdělávacího programu:

  • „Učením a prací k samostatnosti“

Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí ve sborovně školy.

Další sdělení

Možnost ubytování v internátu v areálu DD.

Stravování pro ubytované i dojíždějící žáky v jídelně DD.