OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky nenese zodpovědnost za použití zveřejněných fotografií a videozáznamů jinými subjekty. 

Název: Dětský domov, Základí škola a Praktická škola Valašské Klobouky

IČ: 617 166 34

Sídlo organizace: Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky

Zřizovatel instituce: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Tř. T. Bati 21, 761 91 Zlín

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, ústavní výchovy a zajištění stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: 

 • Dětský domov
 • Základní škola
 • Praktická škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna
 • Internát

V rámci zajišťování svých činností zpracovává organizace osobní údaje zejména pro tyto účely:

Dětský domov

 • pro účely zajištění péče o děti s nařízenou ústavní výchovou

Základní škola

 • zápis k základnímu vzdělávání,
 • zajištění základního vzdělávání,
 • zájmové vzdělávání ve školní družině,
 • zajištění stravování
 • zajištění školské služby formou ubytování

Praktická škola

 • zápis ke střednímu vzdělávání,
 • zajištění středního vzdělávání,
 • zájmové vzdělávání ve školní družině,
 • zajištění stravování
 • zajištění školské služby formou ubytování

Informace o zpracování osobních údajů:

 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
 • Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:

 • a) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
 • b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Dětského domova, Základní školy a Praktické školy Valašské Klobouky jsou nepřesné),
 • c) požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • d) podat stížnost u dozorového orgánu.
 • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
 1. Jana Trochtová (ddzsaprs.poverenec@seznam.cz)
 2. DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky, Smolina 16, 76601 Valašské Klobouky