Název
zařízení:
Dětský domov,
Základní škola a Praktická škola
Valašské Klobouky
Sídlo:Smolina 16,
766 01 Valašské Klobouky
Zřizovatel:Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Součásti zařízení:

Dětský domov: kapacita 32 dětí
Základní škola: IZO 110 023 609, obor 79-01-C/01,
kapacita 60 žáků
Základní škola speciální: IZO 110 023 609, obor 79-01-B/01,
kapacita 20 žáků
Praktická škola dvouletá: IZO 110 023 617, obor 78-62-C/02,
kapacita 10 žáků
Školní družina: IZO 110 023 625,
kapacita 23 žáků
Školní jídelna: IZO 110 023 633, 60 jídel
Internát: IZO 181 014 351
Odloučené pracoviště: Základní škola Návojná

Důvod a způsob založení:

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, ústavní výchovy a zajištění stravování.

Předmět činnosti zařízení:

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.