Základní škola v našem zařízení je školou zřízenou dle §16 odst. 9 školského zákona a je určena pro žáky s lehkým mentálním postižením, má devět ročníků a člení se na 1. stupeň (1.-5. ročník) a 2. stupeň (6.-9. ročník). Posláním základní školy je umožnit žákům pomocí speciálních metod a forem práce dosáhnout co možná nejvyšší úrovně znalostí. Výchovně vzdělávací proces se přizpůsobuje zvláštnostem psychického i fyzického vývoje našich žáků. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. Po příchodu žáka se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci na nové prostředí, vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí, snažíme se o zachycení a rozvíjení každého drobného pokroku.

Specifikem ve výuce jsou tyto skutečnosti:
• speciální učební metody
• vhodný výběr učiva
• speciální učebnice
• snížený počet žáků
• individuální přístup

 

 

Vzdělávání v Základní škole probíhá dle vzdělávacího programu:

„ŠKOLA PRO ŽIVOT“

RVP pro základní vzdělávání