Rok 2012/2013
Dětský domov

Kroužek kopané při TJ Spartak Valašské Klobouky, TJ Družstevník Poteč a kopaná v Mirošově

Kroužky při DDM ve Val. Kloboukách a v Brumově-Bylnici

Kroužek paličkování pod ZO ČSOP Kosenka ve Val. Kloboukách

DEN BEZ AUT

Sběr kaštanů a sušení sena pro lesní zvěř /klub přátel přírody při DD/

Jarní a podzimní sběr starého papíru /klub přátel přírody při DD/

Ukliďmě svět ! /zapojení se do akce MÚ Valašské Klobouky/

Valašský Mikulášský jarmek

Účast na plaveckých závodech v Uherském Hradišti

Účast na lehkoatletických závodech v Uherském Ostrohu

Soutěž o Kuličkového krále

Týden ke Dni Země

Návštěvy v knihovně ve Valašských Kloboukách a ve Smolině – Noc s Andersenem

BĚH NADĚJE /spolupráce s TJ Sokol Valašské Klobouky/

Hippoterapie – spolupráce s rodinným centrem Kaštánek

Rozsvěcování vánočního stromu

Vynášení Moreny

Slet čarodějnic

Dětský karneval na ledě

Kácení máje /soutěže, hry, opékání špekáčků/

Prezentace tradičních řemesel v rámci regionu – jarmarky /Lidečko, Valašské Klobouky, Brumov/

Spolupráce s Centrem pro rodinu Valašské Klobouky

Kluby neformálního vzdělávání a internetový klub

Na druhém břehu – pokračování účasti na projektu Tam za řekou čeká život

ATD – účast na projektu Nadace Jana Pivečky

Spolupráce s o.s. Domino Zlín – víkendové pobyty

Taneční kurz /spolupráce se ZŠ Valašské Klobouky/

Jarmark s Albertem pro šikovné ručičky
Škola

Leden

Chození na Tři krále /pomoc při charitativní akci Tříkrálová sbírka/

15.01. Velké bobové závody

Propagace zařízení na plesech ve městě /výstavka, výrobky a suvenýry/

Organizace sběru víček od PET lahví v rámci akce PRO DANEČKA

Únor

14.2. Valentýnský den /hry, soutěže/

Výuka bruslení /stadion HC Brumov-Bylnice/

19.02. Besedy R-Ego (Den s Luckou, Prevence rizik chování, Kyberšikana/

Březen

13.03. beseda se členy hasičského sboru

Soutěž o nejpěknější velikonoční vajíčko a jiné velikonoční dekorace

Duben

17.04. Přehlídka zájmové a umělecké činnosti speciálních škol Zlínska

EU – peníze školám /vytváření šablon/

Květen

Účast na atletickém čtyřboji základní škol speciálních a praktických

Recitační a pěvecká soutěž

Vystoupení ke Dni matek /kulturní program/

Návštěva u hasičů /exkurze/

Pietní vzpomínka na Josefa Valčíka – kulturní program

Červen

Školní výlet

Výstavka prací žáků ve Valašských Kloboukách

Beseda se členy jízdní policie a psovody policie ČR /ukázky činností/

Den dětí /soutěže a hry/ a návštěva divadelního představení v KD Klobučan

Diskotéka na závěr školního roku /soutěže, hry, tanec/

Září

Sběr léčivek /šípky, černý bez/

Beseda s Policií ČR – návštěva obvodního oddělení ve Valašských Kloboukách

Sběr jablek a moštování /vitamíny pro zdraví/

Říjen

Drakiáda /odloučené pracoviště v Návojné/

Listopad

Kolik barev má svět – multikulturní den /seznámení s různými národy světa/

Prosinec

„Chození na Mikuláša“

Zpívání koled v Ústavu sociální péče v Návojné /odloučené pracoviště v Návojné/

Vánoční besídka

Účast na Čertovinách /ZŠ Vlára – Slavičín/