V digitální podobě:

Formáty doručovaných dokumentů:

  • pdf; pdf/a; txt; rtf; htm/html; odt; ods; odp; doc/docx; xls/xlsx; ppt/pptx; fo/zfo;
  • jpg/jpeg; png; tif/tiff; zip; 7z;

V analogové podobě:

  • prostřednictvím České pošty či jiných distributorů  
  • osobním podáním

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání:
Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných školou), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li škola schopna určit odesílatele nebo nepodaří-li se škole ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, škola dále dokument nezpracovává.